Menu Zavrieť

Špecializované zariadenie

Občianske združenie Pro Bono od 01.01.2023 vo svojich priestoroch na adrese Cintorínska 606/10, Gabčíkovo otvára zariadenie sociálnych služieb – ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE AMBULANTNEJ FORMY.

 • Poslaním špecializovaného zariadenia je skvalitniť a zlepšiť život, zabezpečiť kontakt so spoločenským prostredím, udržiavanie aktívneho života, predlženie sebestačnosti a samostatnosti a zamedzenie spoločenskej izolácii.
 • V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby  a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
 • Sociálna služba sa poskytuje v rozsahu minimálne 8 hodín, fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V, podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, skleróza multiplex, demencia rôzneho typu etiológie, alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa, alebo pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, alebo fyzická osoba, ktorá poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov a jej stupeň odkázanosti je najmenej V.
 • Do špecializovaného zariadenia budú prijímaní občania, ktorí sú odkázaní na starostlivosť inej fyzickej osoby – na denný pobyt.

K umiestneniu klienta do Špecializovaného zariadenia je potrebné:

 • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
 • Rozhodnutie o dôchodku zo Sociálnej poisťovne

Postup pri umiestnení klienta do Špecializovaného zariadenia:

 • Požiadať obvodného lekára žiadateľa o vyplnenie tlačiva – vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa – tlačivo
 • Vypísať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – tlačivo
 • Obidve tlačivá spolu zaslať na príslušný samosprávny kraj: Trnavský samosprávny kraj, P.O.Box 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava, odbor sociálnych vecí
 • Úrad samosprávneho kraja do 30 dní žiadateľa posúdi, vydá posudok o odkázanosti a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Dané rozhodnutie musí byť právoplatné ( môžete sa vzdať odvolania). – tlačivo
 • Následne požiadate samosprávny kraj o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v našom zariadení, (Špecializované zariadenie – ambulantná forma, Cintorínska 606/10, Gabčíkovo, 93005) – tlačivo
 • Požiadať občianske združenie Pro Bono o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – tlačivo

V prípade ďalších otázok ohľadom otvorenia zariadenia sa môžete informovať po telefonickom dohovore +421 911 836 474, na adrese Cintorínska 606/10, Gabčíkovo, 93005

Opis rozsahu a podmienok činností

Prevádzkový poriadok

CENNÍK SLUŽIEB