Menu Zavrieť

Prepravná služba

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Občianske združenie zabezpečuje prepravu klientov na spoločenské a kultúrne akcie, na úrady a organizácie za účelom vybavovania si svojich osobných alebo pracovných záležitostí, do denných centier, ako aj prepravu klientov za účelom návštev rodinných príslušníkov, najmä pri príležitosti rôznych rodinných udalostí alebo sviatkov.

Cena za prevoz klienta je 0,80 €/km, samostatne sa účtuje za čakaciu dobu na klienta 3,00 €/hod.

Platbu je možné realizovať aj cez POS terminal (bankovou kartou).

Pre bližšie informácie prosím volajte na tel. číslo: 0903/751 956