Menu Zavrieť

Opatrovateľský kurz

Rozhodnutie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o udelení akreditácie vzdelávacieho programu „Kurz opatrovania“ bolo vydané dňa 07.1.2016 pod.č.: 5293/2016-M_OSS.

Občianske združenie Pro Bono organizuje akreditovaný opatrovateľský kurz v rozsahu 220 hodín. Teoretické vzdelávanie  sa uskutočňuje v priestoroch školy v Gabčíkove a praktické vzdelávanie v zariadení pre seniorov v Dunajskej Strede.

Cieľová skupina: opatrovateľský kurz je organizovaný pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie ako aj pre zamestnancov opatrovateľskej služby, ktorí sa chcú uplatniť v oblasti opatrovateľskej starostlivosti.

kurz_opatrovania_prihláška

Pre záujemcov, ktorí:

  • nemajú predchádzajúce teoretické a praktické vedomosti, ale spĺňajú všetky podmienky pre zaradenie do kurzu;
  • absolvovali kurz opatrovania v menšom rozsahu ako požaduje zákon č.448/2008 Z.z. a potrebujú splniť požiadavku kvalifikačné predpoklady pre vykonávanie tejto služby;
  • osoby pracujúce v oblasti sociálnych služieb;
  • – sú opatrovatelia v zmysle zákona č.447/2008 Z.z., ale nespĺňajú kvalifikačné požiadavky v súlade so zákonom č.448/2008 Z.z. a chcú si doplniť vzdelanie;
  • sa uchádzajú o prácu opatrovateľa v rámci EÚ;
  • uchádzači a záujemcovia o zamestnanie, ktorí sa chcú uplatniť v oblasti opatrovateľskej starostlivosti.

Cena opatrovateľského kurzu je 230 €

Na tomto vzdelávaní sa môžu zúčastniť aj nezamestnaní evidovaní na úrade práce. Celkovú sumu opatrovateľského kurzu pre nezamestnaných evidovaných na úrade práce v plnej výške môže uhradiť úrad práce.

Ako postupovať, keď sa na opatrovateľskom kurze chcete zúčastniť cez úrad práce?

1. Uchádzač o zamestnanie na príslušnom úrade práce dostane formulár s názvom „Požiadavka na rekvalifikáciu“.

Požiadavka na rekvalifikáciu má tri časti :

časť A – Požiadavka uchádzača o zamestnanie na rekvalifikáciu (vyplníte Vy),
časť B – Potvrdenie poskytovateľa požadovanej rekvalifikácie (vyplní a potvrdí poskytovateľ rekvalifikácie – zamestnankyňa Občianskeho združenia Pro Bono, na adrese Cintorínska 605/8, 930 05 Gabčíkovo, tel.: 0911/836 474),
časť C – Potvrdenie zamestnávateľa o predbežnom prísľube prijatia do pracovného pomeru (vyplní potenciálny zamestnávateľ len v prípade, ak má uchádzač o zamestnanie prísľub na prijatie do pracovného pomeru),
súčasťou požiadavky je príloha „Čestné vyhlásenie“ (vyplní uchádzač o zamestnanie).

2. Uchádzač o zamestnanie, ktorý má záujem o rekvalifikáciu, predloží na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny kompletne vyplnenú požiadavku.

Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú požiadavku schváli, uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie dohodu o úhrade príspevku na rekvalifikáciu a vystaví RE-PAS.

RE-PAS je potvrdenie, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne uchádzačovi o zamestnanie príspevok na rekvalifikáciu, ktorú zrealizuje poskytovateľ požadovanej rekvalifikácie.

Pozor! Nie je možné, aby si uchádzač o zamestnanie zvolil rovnakú rekvalifikáciu, na ktorú mu v priebehu predchádzajúcich 5 rokov poskytol úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príspevok v zmysle § 46 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ako postupovať po ukončení kurzu?
Po úspešnom ukončení kurzu musíte na úrad práce doručiť:
1.  Žiadosť o úhradu príspevku na rekvalifikáciu,
2. Splnomocnenie k úhrade príspevku na rekvalifikáciu poskytovateľovi rekvalifikácie,
3. doklad o ukončení rekvalifikácie – Osvedčenie,
4. faktúru, resp. iný účtovný doklad vystavený poskytovateľom rekvalifikácie ,

Úrad práce na základe splnomocnenia uhradí poskytovateľovi opatrovateľského kurzu príspevok za absolvovanú rekvalifikáciu len v prípade, ak uchádzač o zamestnanie:
– nebude počas trvania rekvalifikácie vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
– úspešne ukončí rekvalifikáciu,
– predloží úradu práce kompletné doklady v stanovenom termíne.

Váš záujem očakávame na tel. čísle: 0911/836 474, kde Vás informujeme aj o aktuálnych termínoch opatrovateľského kurzu.

Všeobecné podmienky pre „Kurz opatrovania“

I. Úvodné ustanovenia a definície pojmov

1. Týmito všeobecnými podmienkami kurzov opatrovania (ďalej len „VP“) sa riadia právne vzťahy medzi občianskym združením Pro Bono, IČO: 42289645 (ďalej len „organizátor“) a účastníkom kurzu opatrovania (ďalej len „účastník“), ako aj všetky právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s konaním, ktorého cieľom je uzatvorenie zmluvy medzi organizátorom a účastníkom.
2. Písomná prihláška na „Kurz opatrovania“ (ďalej len „kurz“) predstavuje návrh na uzavretie zmluvy zo strany organizátora.
3. Vyplnenie písomnej prihlášky a vlastnoručný podpis účastníka predstavuje platné prijatie návrhu.
4. Zmluva medzi organizátorom a účastníkom je uzavretá platným prijatím návrhu.
5. VP sú neoddeliteľnou súčasťou písomnej prihlášky a tvoria po platnom a účinnom uzavretí zmluvy jej prílohu.

II. Spôsob určovania ceny

1. Cena kurzu, je určená podľa aktuálneho cenníka, ktorá činí 230,- €.
2. Po uzatvorení zmluvy podľa bodu I.1. vzniká účastníkovi povinnosť zaplatiť dohodnutú cenu kurzu podľa bodu II.1. a zúčastňovať sa na danom kurze.

III. Spôsob úhrady ceny kurzu a platobné podmienky

1. Cenu kurzu je možné uhradiť poštovou poukážkou, vkladom na bankový účet číslo: SK9075000000004018814932, alebo osobne v kancelárii organizátora, spravidla 15 dní pred otvorením kurzu.
2. Organizátor môže povoliť účastníkovi platbu na dve splátky, prvá splátka je v hodnote 130,- € a termín úhrady je najneskôr v termíne podľa bodu III.1. Zvyšnú čiastku ceny kurzu (100,- €) je účastník povinný uhradiť najneskôr v deň záverečnej skúšky.
3. Ak účastník kurzu po uzatvorení zmluvy požiada o zmenu termínu kurzu a ak organizátor kurzu zmenu termínu povolí, organizátor má nárok na administratívny poplatok vo výške 25€.
4. Podmienky pre vrátenie ceny kurzu sú nasledovné:
a.) Ak účastník kurzu najneskôr 15 dní pred dňom otvorenia kurzu oznámi organizátorovi, že sa na kurze nezúčastní, má nárok na vrátenie už uhradenej sumy, okrem finančnej čiastky 25,- €, ktorú si organizátor započíta na náhradu za vzniknuté výdavky, ktoré súviseli s organizovaním kurzu.
b.) Ak účastník kurzu neskôr ako 15 dní pred dňom otvorenia kurzu oznámi organizátorovi, že sa na kurze nezúčastní, má nárok na vrátenie už uhradenej sumy, okrem finančnej čiastky 100,- €, ktorú si organizátor započíta na náhradu za vzniknuté výdavky, ktoré súviseli s organizovaním kurzu.
c.) Ak účastník v deň otvorenia alebo po dni otvorenia kurzu oznámi, že sa na kurze nezúčastní, nemá nárok na vrátenie ceny kurzu, 80% tejto ceny kurzu si organizátor započíta na náhradu za vzniknuté výdavky, ktoré súviseli s organizovaním kurzu a 20% z ceny kurzu si organizátor započíta ako sankciu za nesplnenie záväzku účastníka zúčastniť sa na danom kurze.
d.) Nenastúpenie na kurz, resp. nedokončenie kurzu zo závažných dôvodov posúdi a prípadné vrátenie zaplatenej ceny kurzu, alebo jej časti rieši organizátor induviduálne.

IV. Podmienky kurzu

1. Účastník súhlasí s formou, postupmi a metódami teoretickej výučby tak, ako ich určí organizátor.
2. Požiadavky, ktoré nie sú uvedené v prihláške a vo VP nie sú garantované zo strany organizátora.
3. Účastník súhlasí, že dohodnutý termín kurzu opatrovania nie je možné meniť, ak organizátor neurčí inak.
4. Organizátor si vyhradzuje právo v prípade potreby vykonať presuny v rámci tried, skupín a lektorov.
5. Účastník kurzu súhlasí s tým, že v prípade potreby budú vykonané opakovania z celého dovtedy preberaného učiva.
6. V prípade akejkoľvek absencie nebudú zameškané hodiny účastníkovi preplatené.
7. V prípade neskoršieho nástupu účastníka na kurz organizátor nebude pre neho samostatne opakovať už prebraté učivo.
8. V odôvodnenom prípade absencie v rámci teoretickej časti výučby (napr. základe lekárskeho potvrdenia) môže  si účastník výučbu nahradiť samoštúdiom. Takáto absencia však počas trvania kurzu nesmie presiahnuť 16 vymeškaných hodín.
9. Celkový počet hodín praxe (80 hodín) je nevyhnutné absolvovať v celom rozsahu.
10. Účastník kurzu bude pripustený k záverečnej skúške po absolvovaní teoretickej a praktickej výučby a praxe. Prax prebieha v zariadení, ktoré určí organizátor alebo po dohode s organizátorom. Prax je potrebné ukončiť v termíne, ktorý určí organizátor, v opačnom prípade nemôže účastník absolvovať záverečnú skúšku. Rozvrhnutie hodín praxe a náplň práce počas nej zadá zodpovedný pracovník zariadenia, kde praktická výučba prebieha.
11. Organizátor neposkytuje a nezabezpečuje ošatenie, ochranné ani pracovné pomôcky.

V. Povinnosti účastníka

5.1. Účastník je povinný dodržiavať disciplínu, vzájomnú ohľaduplnosť a dôsledné dodržiavať režim výučby tak, aby nespôsoboval svojím konaním rušenie výučby alebo nespôsoboval prekážky vo výučbe. V prípade zistenia vyššie uvedených skutočností má organizátor kurzu právo v daný deň nevpustiť účastníka na výučbu, alebo vylúčiť účastníka z kurzu bez nároku na vrátenie už zaplatených poplatkov.
5.2. Účastník je povinný dodržiavať organizačný, resp. prevádzkový poriadok a pravidlá povinnej hygieny v zariadeniach, v ktorých vykonáva odbornú prax.
5.3. Účastník je ďalej povinný plniť zadané úlohy, rešpektovať druh a spôsob získavania praktických skúseností počas vykonávanie praxe, vykonávať prax pod vedením a podľa pokynov službukonajúceho personálu v zariadeniach, v ktorých vykonáva prax.
5.4. Účastník plne zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí organizátorovi, ako aj jeho zmluvným partnerom v súvislosti s účasťou na kurze. V prípade spôsobenia škody je organizátor oprávnený uplatňovať voči účastníkovi kurzu náhradu škody.

VI. Záverečné ustanovenia

6.1. Účastník súhlasí, že pre získanie osvedčenia o absolvovaní kurzu je povinný plniť tieto VP a osvedčenie o absolvovaní kurzu mu bude vydané až po uhradení celej ceny kurzu.
6.2. Ak sa neotvorí skupina s minimálnym počtom 10 účastníkov, organizátor môže daný kurz neotvoriť alebo môže dátum začatia výučby posunúť. Ak organizátor neotvorí kurz do 4 týždňov od termínu, na ktorý sa účastník prihlásil, zaväzuje sa vrátiť účastníkovi kurzu už uhradenú sumu.
6.3. Organizátor nezodpovedá za škody na majetku alebo zdraví účastníka kurzu, ktoré vznikli počas kurzu.
6.4. Ja, účastník kurzu, súhlasím, aby poskytnuté osobne údaje boli spracované v informačnom systéme organizátora za účelom evidencie pre vydanie certifikátu o absolvovaní kurzu a na štatistické účely.
6.5. Ja, účastník kurzu, súhlasím, aby fotografické a filmové zábery zhotovené s mojim vedomím počas kurzu v priestoroch učební boli v prípade použité na marketingové účely organizátora (zverejnené na webových stránkach organizátora, v brožúrach organizátora a pod.).
6.6. Ja, účastník kurzu, vyhlasujem, že Všeobecné podmienky kurzov Opatrovania Občianskeho združenia Pro Bono som si pred uzavretím zmluvy prečítal, obsahu porozumel.
6.7. Ja, účastník kurzu, svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím so Všeobecnými podmienkami kurzov Opatrovania Občianskeho združenia Pro Bono.

V Gabčíkove, dňa …………………

Podpis účastníka ………………….