Menu Zavrieť

Publicita

Cieľom projektu „Seniorská opatrovateľská služba II“ je poskytovanie terénnej (domácej) opatrovateľskej služby (ďalej len „OS“) na zvýšenie kvality života osobám odkázaným na pomoc inej osoby s možnosťou čo najdlhšieho zotrvania v ich prirodzenom domácom prostredí.

Projekt má 1 hlavnú aktivitu Poskytovanie OS v domácom prostredí, ktorú realizujú kvalifikované opatrovateľky pre občanov a občianky na území okresu Dunajská Streda v Trnavskom samosprávnom kraji. Podpora OS sa poskytuje v zmysle § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; § 13 odsek 3 a § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Projekt je zameraný na cieľovú skupinu: plnoleté fyzické osoby a deti, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby a zamestnancov vykonávajúcich politiku a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore. Významnými užívateľmi výsledkov projektu sú aj rodiny osôb, ktorým sa poskytuje sociálna služba, širšia sociálna sieť klientov a aj miestna komunita.

Výstupy projektu:

Realizácia projektu prispeje k napĺňaniu 2 ukazovateľov:

 • 30 osôb využije nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonanie služieb sociálneho začlenenia
 • 30 zamestnancov bude poskytovať sociálne alebo asistenčné služby.

Realizáciou projektu sa prispeje k:

 • podpore zotrvania odkázaných osôb v prirodzenom domácom prostredí,
 • poskytovaniu domácej OS v potrebnom rozsahu pri udržaní vysokej kvality,
 • podpore samostatnosti odkázaných osôb, posilneniu ľudskej dôstojnosti,
 • zvýšeniu informovanosti verejnosti o  opatrovateľskej službe,
 • rozvoju kvalitnej OS v domácich podmienkach ako alternatívy k pobytovým sociálnym službám pre občanov s vyšším stupňom odkázanosti, prevencia vyčerpania členov prirodzenej sociálnej siete pri čakaní na uvoľnenie miesta v pobytových službách,
 • podpore zosúladenia pracovného a rodinného života členov rodín odkázaných fyzických osôb,
 • vytváraniu podmienok prostredníctvom kvalitného poradenstva a následne poskytovanej domácej OS pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život,
 • rozširovanie spektra sociálnych služieb pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a nepriaznivým zdravotným stavom,
 • podpore odborného rozvoja pracovníkov v pozícii opatrovateľ/opatrovateľka s dôrazom na poskytovanie kvalitnej sociálnej služby v prirodzenom prostredí klienta.

Ako je uvedené aj vo vyššie uvedenom propagačnom plagáte tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Cieľom projektu „Opatrovateľská služba v domácnosti“ je poskytovanie terénnej (domácej) opatrovateľskej služby (ďalej len „OS“) na zvýšenie kvality života občianky odkázanej na pomoc inej osoby s možnosťou čo najdlhšieho zotrvania v jej prirodzenom domácom prostredí.

Projekt má 1 hlavnú aktivitu Poskytovanie OS v domácom prostredí, ktorú realizuje jedna opatrovateľka pre jednu občianku na území obce Holiare v Nitrianskom samosprávnom kraji. Podpora OS sa poskytuje v zmysle § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; § 13 odsek 3 a § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Realizáciou projektu sa prispeje k:

 • podpore zotrvania odkázaných osôb v prirodzenom domácom prostredí,
 • poskytovaniu domácej OS v potrebnom rozsahu pri udržaní vysokej kvality,
 • podpore samostatnosti odkázaných osôb, posilneniu ľudskej dôstojnosti,
 • rozvoju kvalitnej OS v domácich podmienkach ako alternatívy k pobytovým sociálnym službám pre občanov s vyšším stupňom odkázanosti, prevencia vyčerpania členov prirodzenej sociálnej siete pri čakaní na uvoľnenie miesta v pobytových službách.

Ako je uvedené aj vo vyššie uvedenom propagačnom plagáte tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Cieľom projektu je priblížiť neaktívne osoby k trhu práce posilnením individualizovaného odborného poradenstva priamo v teréne.

Projekt sa realizuje prostredníctvom jednej hlavnej aktivity:

 • individualizované formy podpory, poradenstva a nástrojov profilácie za účelom vstupu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, neaktívnych osôb na trh práce.

Miestom realizácie je Trnavský a Nitriansky kraj.

Cieľovou skupinou sú neaktívne osoby v celkovom počte 40 osôb.

V rámci realizácie hlavnej aktivity projektu sa využívajú nasledovné nástroje:

 • poskytovanie odborného poradenstva zameraného na podporu a pomoc pri hľadaní, získavaní a udržaní si zamestnania vrátane poskytovanie pracovnoprávneho a finančného poradenstva osobám cieľovej skupiny (CS),
 • zisťovanie osobnostných predpokladov, schopností a zručností a zhodnotenie kompetencií osôb CS vrátane diagnostiky a rozpoznania prekážok ich vstupu natrhpráce,
 • vyhľadávanie vhodného zamestnania pre osoby CS a jeho sprostredkovanie vrátane sprevádzania,
 • vykonávanie výberu vhodnej osoby CS na pracovné miesto na základe požiadaviek zamestnávateľa,
 • poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri úprave pracovného miesta a pracovných podmienok pri zamestnávaní konkrétnej osoby CS.

  Výstupom realizácie hlavnej aktivity projektu bude vstup osôb z CS na trh práce formou zamestnania sa alebo do formálneho vzdelávania, prípadne absolvovanie akreditovaného vzdelávania so získaním kvalifikácie v čo najväčšom počte, avšak vzhľadom na vysoko rizikovú a problémov cieľovú skupinu, dosiahnutie minimálne 10 % úspešnosti.

V rámci projektu je financovaná celková cena práce odborných pracovníkov projektu, ktorí vykonávajú všetky činnosti hlavnej aktivity.

Projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.